Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công nghệ

151891 năm trước

Bệnh nghề nghiệp

dieunene.0211

Node.js Developer
282

Đùa tí thôi làm gì căng nhể 

Trang chính

1 năm trước

Ghề j mà như thế


1 năm trước

haha


1 năm trước

Port 8080


1 năm trước

bệnh nghề nghiệp là bệnh sao


1 năm trước

nghề gì lại thế


1 năm trước

nghe hơi sai sai